Tarieven ondernemingen

Invorderen van facturen

Bij de invordering van facturen hanteert ons kantoor speciale tarieven.

Bij de invordering van onbetaalde facturen zal het ereloon bestaan uit: de interesten, de schadevergoeding van het in te vorderen bedrag + de eventueel ontvangen rechtsplegingsvergoeding. De BTW op dit ereloon zal steeds door de cliënt voldaan dienen te worden.

Indien niet en/of niet volledig kan worden gerecupereerd bij tegenpartij zal een forfaitair bedrag tussen 175,00 € en 750,00 € (excl. BTW) worden aangerekend, afhankelijk van het aantal geleverde prestaties en de waarde van de zaak.

Indien door tegenpartij discussie ten gronde wordt gevoerd en voor de Rechtbank of bemiddelingsinstantie conclusies opgesteld dienen te worden, zullen de diensten worden aangerekend volgens het uurtarief en kosten zoals hierboven uiteengezet.

Op regelmatige tijdstippen (afhankelijk van de voortgang van het dossier, de gemaakte en te verwachten kosten en de te verwachten en reeds geleverde prestaties) zullen provisies worden gevraagd.

KMO-Portefeuille

De KMO Portefeuille geeft subsidies aan bedrijven die advies willen inwinnen, gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren. De Vlaamse overheid wenst door deze subsidiëring bij te dragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan volgende vormen aannemen:

  • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
  • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.
  • Wij kunnen U bijvoorbeeld concreet adviseren omtrent:
  • Uw offertes, contracten met leveranciers, consumenten en/of bedrijven
  • Factuurvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden
  • Het contractproces en/of contractmanagement
  • Het te hanteren bedrijfsbeleid in bepaalde juridische kwesties
  • ….

Het advies wordt steeds schriftelijk opgemaakt en bevat naast de concrete probleemstelling, een analyse (onderzoek), een advies, suggesties of raadgevingen en een implementatieplan, waarbij het advies wordt opgezet in concrete acties.

De kost van de adviesverlening is subsidieerbaar voor een bepaald percentage (zie aanvragen en bedragen). De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Voldoet U aan de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies?
Contacteer ons gerust indien U wenst na te gaan of U in aanmerking komt voor subsidiëring onder de KMO Portefeuille. Wij gaan graag samen met U na of Uw verzoek om juridisch advies onder de KMO portefeuilleregelgeving als subsidiabele tussenkomst kan gekwalificeerd worden.