Tarieven voor ondernemers

Als onderneming heeft U waarschijnlijk op regelmatige basis bijstand nodig van een raadsman: is het niet voor het invorderen van facturen, dan is het voor advies, de opmaak van contracten en algemene voorwaarden en/of het voeren van onderhandelingen of handelsgeschillen. Wij komen graag tegemoet aan de specifieke noden van uw bedrijf, reden waarom wij specifieke formules en tarieven hebben uitgewerkt naast de tarieven die gelden voor particulieren. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het invorderen van facturen aan speciale tarieven gewerkt en kan u mogelijks subsidies verkrijgen voor welbepaalde adviezen.

Uurtarief, kantoorkosten en uitgaven

Wanneer u als ondernemer bijstand wenst van ons kantoor, om het even of het hier om voorafgaandelijk advies, contracten of procedures gaat, worden onze prestaties aangerekend aan een standaard ereloon tussen 135,00 € en 150,00 € per uur (excl. 21% BTW).

Het basis ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid, aard en omvang van de zaak en/of het bereikte resultaat, doch wordt dit met U steeds bij aanvang van het dossier besproken.

Hoewel het uitoefenen van het beroep van advocaat, zoals elk dienstverlenend beroep, veel kosten met zich meebrengt (afschrijving kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, kosten van secretariaat, boekhouding, databanken, beveiligde netwerk en internetomgeving,…) kiest ons kantoor er uitdrukkelijk voor om, in tegenstelling tot de meeste andere kantoren, voor nieuwe dossiers vanaf 2 september 2019 geen kantoorkosten aan te rekenen.

Wij willen de kostprijs van onze juridische diensten zo transparant mogelijk houden. Omwille van deze reden rekenen wij in deze nieuwe dossiers enkel de verplaatsingskosten aan 0.50 €/km excl. 21% BTW en rekenen wij geen kosten voor briefwisseling, kopies, fax, internet, boekhouding en dergelijke.

Het voeren van een procedure brengt vaak gerechtskosten of nog andere uitgaven met zich mee. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de kosten van bepaalde administratieve attesten, aangetekende zendingen, de rechten betaald aan een rechtbank, de kosten van een gerechtsdeskundige, vertalingen, … Deze uitgaven zijn vanzelfsprekend geen kantoorkosten en worden door de cliënt zelf betaald.

Mogelijks kunnen gemaakte kosten worden gerecupereerd.

Invorderen van facturen

Bij de invordering van onbetaalde facturen hanteren wij speciale tarieven. Wij maken hierbij een onderscheid tussen onbetwiste en betwiste facturen.

Niet betwiste facturen

Wanneer de in te vorderen facturen niet worden geprotesteerd door de schuldenaar of enkel afbetalingstermijnen worden gevraagd, zal ons ereloon worden bepaald door de bedragen die worden betaald bovenop de hoofdsom van de factuur (zijnde de interesten, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding).

U ontvangt bij recuperatie zelf steeds de hoofdsom van de factuur. Het is uw schuldenaar die de advocatenkosten draagt. Enkel de BTW op het ereloon draagt u zelf. 

In geval van onmogelijkheid tot recuperatie (bijvoorbeeld bij onmogelijkheid tot uitvoering, faillissement, collectieve schuldenregeling,...) worden onze erelonen beperkt en zal een forfaitair bedrag tussen 175,00 € en 750,00 € (excl. BTW) worden aangerekend, afhankelijk van het aantal geleverde prestaties en de waarde van de zaak.

Betwiste facturen

Indien door tegenpartij discussie ten gronde wordt gevoerd en voor de Rechtbank of bemiddelingsinstantie conclusies opgesteld dienen te worden, zullen de diensten worden aangerekend volgens het standaard uurtarief, kosten en uitgaven zoals hierboven uiteengezet.

Abonnementsformules

Wenst U een juridische partner die U ten allen tijde kan bereiken, ook voor kleinere vragen en adviezen, dan is een abonnementsformule mogelijk iets voor u of uw bedrijf.

Wij bieden voor ondernemingen voordelige en op maat gemaakte samenwerkingsformules aan zodat u op elk ogenblik kan rekenen op onze deskundige bijstand aan economisch verantwoorde tarieven. Contacteer ons bij interesse.

KMO-Portefeuille

De KMO Portefeuille geeft subsidies aan bedrijven die advies willen inwinnen, gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren. De Vlaamse overheid wenst door deze subsidiëring bij te dragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan volgende vormen aannemen:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.
 • Wij kunnen U bijvoorbeeld concreet adviseren omtrent:
 • Uw offertes, contracten met leveranciers, consumenten en/of bedrijven
 • Factuurvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden
 • Het contractproces en/of contractmanagement
 • Het te hanteren bedrijfsbeleid in bepaalde juridische kwesties

Het advies wordt steeds schriftelijk opgemaakt en bevat naast de concrete probleemstelling, een analyse (onderzoek), een advies, suggesties of raadgevingen en een implementatieplan, waarbij het advies wordt opgezet in concrete acties.

De kost van de adviesverlening is subsidieerbaar voor een bepaald percentage (zie aanvragen en bedragen). De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Voldoet U aan de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies? Contacteer ons gerust indien U wenst na te gaan of U in aanmerking komt voor subsidiëring onder de KMO Portefeuille. Wij gaan graag samen met U na of Uw verzoek om juridisch advies onder de KMO portefeuilleregelgeving als subsidiabele tussenkomst kan gekwalificeerd worden.

Indien U een KMO bent, vrij beroep, zelfstandige in hoofd –of bijberoep kan U mogelijks gebruik maken van de KMO-portefeuille, en bijgevolg subsidies aan vragen voor Uw adviesvraag.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de KMO Portefeuille?

 • U heeft een vestiging in het Vlaamse gewest.
 • U bent actief in de privésector (of met een aandeel van de overheid van hoogstens 25%)
 • U bent een kleine of middelgrote onderneming volgens de definitie van de KMO portefeuille (d.w.z. voor een kleine onderneming minder dan 50 voltijdse werknemers en een omzet kleiner dan 10 miljoen euro; voor een middelgrote onderneming minder dan 250 voltijdse werknemers en een omzet kleiner dan 50 miljoen euro).
 • De NACEBEL- code van Uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016. (De NACEBEL code geeft de hoofdactiviteit van Uw onderneming weer).
 • Uw onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Uw onderneming is met alles in orde volgens de regelgeving van het Vlaamse Gewest (bijvoorbeeld geen achterstallige RSZ schulden).
 • Het project dient hoofdzakelijk gericht te zijn op het verbeteren van het functioneren van Uw onderneming.

Komen niet in aanmerking voor de KMO Portefeuille:

 • Grote ondernemingen
 • VZW’s
 • KMO’s in oprichting
 • Volgende ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid: tijdelijke handelsvennootschappen, feitelijke verenigingen, stille handelsvennootschappen en maatschappen.

Aanvragen om te genieten van de voordelen van de KMO Portefeuille dienen door U te worden gedaan op de website van het Agentschap ondernemen. De procedure wordt op deze website zeer duidelijk omschreven.

Hoeveel steun U zal krijgen is afhankelijk van de grootte van Uw onderneming.

 • Kleine ondernemingen krijgen 40% steun met een jaarlijks maximum van 10.000,00 €.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 30% steun met een jaarlijks maximum van 15.000,00 €.
 • De kostprijs van het advies dient minimum 500,00 € te bedragen, exclusief BTW.

Wij zorgen voor oplossingen