Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door BVBA Advocatenkantoor Meyvis. Er zijn geen afwijkingen op deze voorwaarden mogelijk, tenzij bij schriftelijk akkoord van BVBA Advocatenkantoor Meyvis.
  • De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan BVBA Advocatenkantoor Meyvis. De cliënt staat zelf in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Advocatenkantoor Meyvis BVBA verstrekte informatie.
  • Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Advocatenkantoor Meyvis bvba te worden meegedeeld, dit steeds binnen de 14 dagen. Deze termijn begint voor betwistingen over de verrichte prestaties te tellen vanaf de desbetreffende prestatie, over het aangerekende ereloon en kosten vanaf de ontvangst van de factuur. Bij ontstentenis van een schriftelijke, gemotiveerde klacht binnen de vooropgestelde tijd, zullen respectievelijk de prestaties en factuur als aanvaard worden beschouwd.
  • Alle bedragen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BVBA Advocatenkantoor Meyvis. Bij niet tijdige of niet correcte betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 125,00. Tevens is een conventionele rente verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.
  • De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Meyvis bvba en diens advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering beroepsaansprakelijkheid is gedekt(*). Het kantoor is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door professionele derden waarop zij beroep doet.
  • Bij geschillen zijn de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen en desbetreffend het Vredegerecht van het kanton Kapellen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

(*) Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Meyvis is verzekerd bij Amlin Europe nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amstelveen (Nederland), bijkantoor in België gekend onder RPR 0416.056.358 en dit via makelaar Van Breda & Risks, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang biedt een waarborg van 1.250.000,00 € per schadegeval.

Bijkomende informatie kan op eerste verzoek ten kantore van Advocatenkantoor Meyvis bvba worden verkregen.