Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door Advocatenkantoor Meyvis BV. Er zijn geen afwijkingen op deze voorwaarden mogelijk, tenzij bij schriftelijk akkoord van haar zaakvoerder.

2. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan Advocatenkantoor Meyvis. De cliënt staat zelf in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Advocatenkantoor Meyvis verstrekte informatie.

3. Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Advocatenkantoor Meyvis te worden meegedeeld, dit steeds binnen de 14 dagen. Deze termijn begint voor betwistingen over de verrichte prestaties te tellen vanaf de desbetreffende prestatie, over het aangerekende ereloon en kosten vanaf de ontvangst van de factuur. Bij ontstentenis van een schriftelijke, gemotiveerde klacht binnen de vooropgestelde tijd, zullen respectievelijk de prestaties en factuur als aanvaard worden beschouwd.

4. Alle bedragen zijn contant betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Advocatenkantoor Meyvis. Bij niet tijdige of niet correcte betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150.00. Tevens is een conventionele rente verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.

5. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Meyvis en diens advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering beroepsaansprakelijkheid is gedekt. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door professionele derden waarop zij beroep doet.

6. Bij geschillen zijn de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen; desbetreffend het Vredegerecht van het kanton Kapellen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

Dienstenwet

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 Grondwet, wetten die intussen geïntegreerd zijn in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 9 mei 2014 in werking is getreden.

In het kader van deze wetgeving zijn wij als dienstvertrekker verplicht U navolgende informatie te verstrekken.

1. Wie is Advocatenkantoor Meyvis

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van Advocatenkantoor Meyvis BV, gevestigd te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Wuustwezelseweg 76, gekend onder ondernemingsnummer BE0543.634.619.

U vindt concrete gegevens over onze advocaten en administratief personeel onder ‘ons team’. Al onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen en zijn werkzaam in België.

2. Onze dienstverlening

Onze advocaten zijn werkzaam in tal van rechtsdomeinen en verlenen juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging bij onderhandelingen en bij procedures voor de rechtbanken in België, eventueel voor buitenlandse rechtbanken in samenwerking met buitenlandse correspondenten.

De algemene voorwaarden en tarieven die ons kantoor hanteert kan U raadplegen op het kantoor van mr. Meyvis, staan vermeld op de overeenkomsten die afgesloten worden, op de facturen en op deze website.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het kantoor bereiken via het contactformulier op deze website en:

- Via post op het adres: Wuustwezelseweg 76, 2990 Loenhout

- Via e-mail op het adres: info@advocem.be

- Via telefoon op het nummer: 03/294.40.03

4. Beroepsaansprakelijkheid, beroepsregels en gedragscodes

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot Advocatenkantoor Meyvis is verzekerde bij Amlin Europe nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amstelveen (Nederland), bijkantoor in België gekend onder RPR 0416.056.358 en dit via makelaar Van Breda & Risks, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, dit met uitzondering van eisen ingesteld in de Verenigde Staten of Canada, of vallen onder de wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

De aansprakelijkheid van elke advocaat op ons kantoor blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van Advocatenkantoor Meyvis onderschreven verzekeringspolis.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be

Geen van de advocaten van Advocatenkantoor Meyvis maakt in het kader van zijn/ haar beroepsuitoefening deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. 

Alle advocaten van ons kantoor zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005 

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Meyvis Advocatenkantoor BV  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@advocem.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Advocatenkantoor Meyvis met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Advocatenkantoor Meyvis kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Advocatenkantoor Meyvis is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Advocatenkantoor Meyvis is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Meyvis. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Advocatenkantoor Meyvis. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu